Menu
Deel dit
sluit
Deel dit
0294 492 383

Privacy statement

Inleiding

De bedoeling van deze Privacy Statement is U te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens die U via deze website of anderszins aan PZinZ verstrekt zullen gebruiken. Voorop staat dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van uw privacy. Met het verstrekken van uw persoonsgegevens geeft U toestemming aan PZinZ om deze te verwerken ten behoeve van de hieronder aangegeven doelstelling.

Doel van de verwerking

Wij verwerken uw gegevens om voor U een passende baan/opdracht te vinden en opdrachtgevers te adviseren op het gebied van werving, search en selectie van kandidaten. Voorzover U daar geen bezwaar tegen maakt, kunnen de gegevens worden gebruikt om U te informeren over de producten en diensten van PZinZ. Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden voor onderzoek naar mogelijkheden om de dienstverlening van PZinZ verder te optimaliseren.

Beveiliging gegevens

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in uw persoonlijke map. De vetrouwelijkheid van deze gegevens is beveiligd door een gebruiksnaam en een wachtwoord. PZinZ heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen elke vorm van onrechtmatige verwerking en/of verlies van deze gegevens.

Verstrekken gegevens aan derden

Teneinde een passende baan/opdracht voor U te vinden, stelt PZinZ in overleg met U de door u verstrekte gegevens, eventueel geanonimiseerd (zonder NAW-gegevens), ter beschikking aan de door haar geselecteerde opdrachtgevers. Slechts met uw uitdrukkelijke toestemming worden uw NAW-gegevens aan de opdrachtgevers verstrekt.

PZinZ is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de door u verstrekte gegevens door de door haar geselecteerde werkgevers en/of derden, aan wie uw gegevens worden verstrekt nadat u daartoe toestemming hebt verleend.

Wijzigingen

PZinZ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen zullen op deze pagina worden vermeld. Check daarom regelmatig deze pagina voor een update.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 4 september 2008